Motylki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC 2024:
 • zapoznanie z pojęciem rówieśnicy,
 • kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • kształtowanie potrzeby zachowania prawidłowej postawy,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania - liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia oraz porównywania zbiorów,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • zapoznanie z wybranymi środkami transportu,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania podróżowaniem,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
 • samodzielne zakładanie butów, nakrycia głowy,
 • samodzielne korzystanie z toalety,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • porządkowanie sali po skończonej zabawie,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • budowanie z naturalnych materiałów – piasek,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w różnych sytuacjach,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta, zielona).
 • rysowanie po śladzie,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.